header
cover

1 - Classification theory of riemann surfaces
Sario, Leo (1916-2009)   /   Nakai, Mitsuru (1933-....)

Cote : [45 SAR 70]

cover

2 - Classification theory of Riemannian manifolds
Sario, Leo (1916-2009)   /   Nakai, Mitsuru (1933-....)   /   Wang, Cecilia

Cote : [LNM 605]

cover

3 - Principal functions
Rodin, Burton (1933-....)   /   Sario, Leo (1916-2009)   /   Nakai, Mitsuru (1933-....) (Collab.)

Cote : [45 ROD 68]

cover

4 - Value distribution theory
Sario, Leo (1916-2009)   /   Noshiro, Kiyoshi (1906-....)   /   Kuroda, Tadashi (1926-....) (Collab.)   /   Matsumoto, Kikuji (Collab.)   /   Nakai, Mitsuru (1933-....) (Collab.)

Cote : [45 SAR 66]

cover

5 - Value distribution theory
Sario, Leo (1916-2009)   /   Noshiro, Kiyoshi (1906-....)   /   Kuroda, Tadashi (1926-....) (Collab.)   /   Matsumoto, Kikuji   /   Nakai, Mitsuru (1933-....)

Cote : [45 SAR 66]