header
cover

2 - Automorphic forms and the Langlands program
Ji, Lizhen (1964-....) (Ed.)   /   Zheng, Zhu-Jun (Ed.)   /   Yau, Shing-Tung (1949-....) (Ed.)   /   Liu, Kefeng (1965-....) (Ed.)

Cote : [30 JI-LIZ 10]

cover

3 - Cohomology of groups and algebraic K-theory
Ji, Lizhen (1964-....) (Ed.)   /   Liu, Kefeng (Ed.)   /   Yau, Shing-Tung (1949-....) (Ed.)

Cote : [20 JI-LIZ 10]

cover

4 - Fifth international congress of Chinese mathematicians. Proceedings of the ICCM '10, Beijing, China, December 17–22, 2010. Part 1
Ji, Lizhen (1964-....) (Ed.)   /   Poon, Yat Sun (Ed.)   /   Yang, Lo (Ed.)   /   Yau, Shing-Tung (1949-....) (Ed.)

Cote : [02.7 JI-LIZ 12-1]

cover

5 - Fifth international congress of Chinese mathematicians. Proceedings of the ICCM '10, Beijing, China, December 17–22, 2010. Part 2
Ji, Lizhen (1964-....) (Ed.)   /   Poon, Yat Sun (Ed.)   /   Yang, Lo (Ed.)   /   Yau, Shing-Tung (1949-....) (Ed.)

Cote : [02.7 JI-LIZ 12-2]

cover

6 - Geometry of Riemann surfaces and their moduli spaces
Ji, Lizhen (1964-....) (Ed.)   /   Yau, Shing-Tung (1949-....) (Ed.)   /   Wolpert, Scott A. (Ed.)

Cote : [45 JI-LIZ 09]